અમર પાલનપુરી – એક ઉઝરડે

ઈર્ષ્યા જ્યારે આળસ મરડે;
ખાર તો શું, ખુદ ફૂલો કરડે.

ધોઇ નાખ્યા હાથ સ્વજનથી,
કોણ હવે શત્રુમાં ખરડે?

ભૂલ્યા કેમ ભુલાશે મિત્રો?
ઘાવ હજુ તાજા છે બરડે!

ઊંડા ઘા તો કૈંક સહ્યા, પણ –
જાન ગયો છે એક ઉઝરડે.

મેરુનો મહિમા ગાનારા,
અંજાયા છે એક ભમરડે!

કહેશે કોણ ઝવેરી તમને?
ફેંકી દીધાં રત્ન ઉકરડે!

રાખ્યું નામ અમર એથી શું?
કોને છોડ્યો મોતના ભરડે?

          – અમર પાલનપુરી
(Amar Palanpuri- Aek Ujardae. Ghazals in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

4 thoughts on “અમર પાલનપુરી – એક ઉઝરડે”

  1. Agree with Pancham, Ghazal in short, is a collection of Sher’s which follow the rules of ‘Matla’, ‘Maqta’, ‘Beher’, ‘Kaafiyaa’ and ‘Radif’. What is a Sher? It’s a poem of two lines. This definition is deceptively simple.
    Please note that, every Sher is a poem in itself ! A Sher does not need, anything around it, to convey the message.

  2. A stright..gazal with its traditional Mizaz…very clear, crisp and direct without any ambiguity. There is a difference between gazal, geet, chhaandas and acchaandas poetry and thir ability to convey diferent emotions. Gazal is for analytic minds who thinks preciese…although many people beleive lack of creatitivity in gazals…

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
અમર પાલનપુરી – અમર હમણાં જ સૂતો છે