કહે નેપોલિયન દેશને

કહે નેપોલિયન દેશને
કરવા આબાદાન
ભલું ભણાવો પુત્રીને
તો શાણી થાનાર. (jodakna / kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)

One thought on “કહે નેપોલિયન દેશને”

  1. સાહિત્ય નિ દ્રષ્ટી એ—-છિ…….કચરો…….

Comments are closed.

No related posts found!