કહે નેપોલિયન દેશને

કહે નેપોલિયન દેશને
કરવા આબાદાન
ભલું ભણાવો પુત્રીને
તો શાણી થાનાર. (jodakna / kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)

One Response to “કહે નેપોલિયન દેશને”

  1. sachin gauswami says:

    સાહિત્ય નિ દ્રષ્ટી એ—-છિ…….કચરો…….