કાણાને

કાણાને કાણો નવ કહીએ
કડવા લાગે વેણ
હળવે રહીને પૂછીએ
શેણે ખોયા નેણ? (jodakna in Gujarati. Literature and art site)

2 thoughts on “કાણાને”

  1. अंघे को अंघा नहि सुरदास कहेते है !

Comments are closed.

No related posts found!