જગદીશ જોષી

ધારો કે એક સાંજ આપણે મળયાં અને આપણે હળયાં
પણ આખા આ આયખાનું શું ? (Jagdish Joshi – dharo ke aek. Poems in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

10 thoughts on “જગદીશ જોષી”

 1. Well done – great idea – loved the selection of yr Ghazals – I am reading a collection of poems written by UK poet – “Maun Padghaya kare by Ahmed Gul –

  Maun padghaya kare
  shabd santaya kare

  Manvi eva male
  ke na samjaya kare

  bhulva jene mathun
  ej dekhaya kare

  uttaro chhe lakh pan
  prasna pucchsya kare

  ‘apna’ni karvte
  lok vheraya kare

  ‘kem khiline pacchu
  pushpa karmaya kare

  ‘Gul’ divas to jai pan
  raat gabhraya kare

  How’s that

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
જગદીશ જોષી – કોઈના અણસારે તમે દૂર જઈ બેઠા
જગદીશ જોષી – મને આપો ઉછીનું સુખ થોડું
જગદીશ જોષી – મને એકલા મળો
જગદીશ જોષી – ખટકો
જગદીશ જોષી – ડંખ
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
જગદીશ જોષી – મળશે ત્યારે
જગદીશ જોષી – ઊઠી જતાં ના આવડયું.
જગદીશ જોષી – અરે કોઈ તો
જગદીશ જોષી – હવે
જગદીશ જોષી – વાતોની કુંજગલી
જગદીશ જોષી – અમે