ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મને આ સફર મળે

જ્યાં દિલ ને થાય હાશ, એવું કાશ! ઘર મળે,
શું થાય જો આ શોધ નો છેડો કબર મળે ?!

વિકસી ને દુનિયા કેટલી આગળ વધી, જુઓ!
માણસ મળે તો આંખ માં જીવન વગર મળે.

સચ્ચાઈ ના ચલણ વડે વીતે શું જીંદગી?
જૂઠ્ઠાં ને આજે જે મળે, સઘળું પ્રવર મળે.

તારી ખુદાઈ તો જ હું માનીશ, ઓ ખુદા!
જે પણ મળે મને એ બરાબર અગર મળે.

છે શ્વાસ આખરી છતાં પૂરો નથી થતો,
છે આશ કૈંક ક્યાંક થી તારી ખબર મળે.

શબ્દો ના રસ્તે ચાલી ને મળતો રહું તને,
ઈચ્છું છું હર જનમ માં મને આ સફર મળે.

         – ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર (Dr. Vivek Tailor – Mane aa safar malae . Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

6 thoughts on “ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મને આ સફર મળે”

  1. છે શ્વાસ આખરી છતાં પૂરો નથી થતો,
    છે આશ કૈંક ક્યાંક થી તારી ખબર મળે.

    શબ્દો ના રસ્તે ચાલી ને મળતો રહું તને,
    ઈચ્છું છું હર જનમ માં મને આ સફર મળે.

    આ બંને પંક્તિઓ ખૂબ જ ગમી..ધન્યવાદ વિવેકભાઈ..

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મારી જ જાત ફૂલો પર
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટી શકું તો બસ
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – જમુનાનાં જળ
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – શબ્દ
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – ગઝલ
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – નહિ રૂઠું
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – રોજ
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – એવો પત્થર વિશ્વમાં મળશે નહીં
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – કુંવારી નદીની તરસ
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટ છે તને
ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મળતી રહે