રમેશ પારેખ – વરસાદ એટલે શું ?

રમતાં રમતાં ધૂળના ખોબા ભરી ઢોળતા બાળક જેવું –
ટપકે નેવું.

પલળેલી ચકલી થથરાવી પાંખ પવનમાં પૂરે ઝીણી ફફરની રંગોળી.
નેવાં પરથી દડી જતું પાણીનું ટીપું પોતાનું આકાશ નાખતું ઢોળી.
એ પણ કેવું … !

દૂર કોઇના એક ઢાળિયા ઘરની ટોચે. નળિયામાંથી નીકળતો ધુમાડો.
કૂતરું અડધું ભસે એટલામાં ટાઢોદું ફરી વળે ને બૂરી દે તિરાડો.
કેવળ એવું … !

પીળી પડતી જતી છબી પર નજર જાય ને ફુરચા સરી પડે છે ભોંયે.
લીલા ઘાસની વચ્ચેથી પાણીની ઝાંખી સેર બનીને ફરવા નીકળ્યા હોંયે.
ખળખળ વહેવું … !

ઘરમાં સૂતો રહું ને મારા પગ રઝળે શેરીમાં, રઝળે ભીંતે કોરી આંખો.
હું માણસ ના થયો હોત ને હું ચકલી હોત ને મારી હોત પલળતી પાંખો.
કોને કહેવું ?

રમતાં રમતાં ધૂળના ખોબા ભરી ઢોળતા બાળક જેવું –
ટપકે નેવું.

          – રમેશ પારેખ (Ramesh Parekh – Varsad aetalae shu. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
રમેશ પારેખ – હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે
રમેશ પારેખ – તડકાછાંયા ભીંજવી ગયું
રમેશ પારેખ – બહુ થયું
રમેશ પારેખ – મારા પુસ્તકોની છાજલી
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
નલિની માડગાંવકર – વરસાદ એટલે વરસાદ (ભાગ – ૧ / ૨ )
રમેશ પારેખ – ધર્મ સંભાળીએ
રમેશ પારેખ – તમને ફૂલ દીધાનું યાદ
રમેશ પારેખ – મેળો