રાજેન્દ્ર શુકલ – અવાજ જુદો

જુદી જ તાસીર અસર અલગ છે, જુદી ભોમકા અવાજ જુદો;
પ્રવાહ જુદો, જુદું વહન છે, જુદી ગઝલ ને મિજાજ જુદો!

રસમ શબ્દની અહીં અનોખી, અકળ મૌનનો રિવાજ જુદો;
જુદી જ મ્હેફિલ, શમા જુદી છે, જુદી સમજ ને સમાજ જુદો!

જૂની પુરાણી અસલની ઓળખ, અમે અકારણ જુદાં ગણાયાં,
અમારે મન તો ન કોઈ જુદું, શું કરિયેં પામ્યાં અવાજ જુદો.

મલક બધોયે ફરીફરી ને અહીં અચાનક મળ્યો વિસામો,
અમે અમારી સમીપ ઊભા, નથી દરદ થી ઈલાજ જુદો.

ગઝલ આખરી ગવાઈ રહી આ, અહો ખમોશી છવાઈ રહી આ;
હું બંદગી યે કરું કિંહા લગ, રહ્યો ન બંદાનવાજ જુદો!

         – રાજેન્દ્ર શુક્લ (Rajendra Shukla. Awaz judo. Ghazal. Literature and art site)

ગઝલ સંહિતાઃ ૪૫૦ ગઝલો,પાંચ ભાગમાં,પ્રદાનઃ ૩૦૦ રૂ
સહૃદય પ્રકાશન
૭૧૪, આનંદ મંગલ
ડોક્ટર્સ હાઉસની સામેની ગલી
આબાંવાડી, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૬
ફોનઃ ૦૭૯-૨૬૮૬૧૭૬૪, ૨૬૪૦૪૩૬૫
મોબાઇલઃ ૦૯૮૯૮૪૨૧૨૩૪, ૦૯૩૨૭૦૨૨૭૫૫

કવિનો સંપર્કઃ
રાજેન્દ્ર શુક્લ
૨૨/૫૨૯, સત્યાગ્રહ છાવણી
જોધપુર ટેકરા,સેટેલાઇટ રોડ
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૪
ફોનઃ ૦૭૯-૨૬૮૬૧૭૬૪
ઇમેલઃ jajvalya@yahoo.com

Tags :

2 thoughts on “રાજેન્દ્ર શુકલ – અવાજ જુદો”

  1. Very nice ghazal. Could someone please check if the last sher (makta) has been typed correctly here. The meter is off…

    ગઝલ આખરી ગવાઈ રહી આ, અહો ખમોશી છવાઈ રહી આ;
    હું બંદગી યે કરું કિંહા લગ, રહ્યો ન બંદાનવાજ જુદો!

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
રાજેન્દ્ર શુક્લ – સામા ગામનું સાવ છેવાડું ખોરડું
રાજેન્દ્ર શુકલ – સામાય ધસી જઇયે
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૩
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૨
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૧
રાજેન્દ્ર શુક્લ – મેં દીઠા છે !
રાજેન્દ્ર શુક્લ – બદલું છુ
રાજેન્દ્ર શુક્લ – પગલાં કુંકુમઝરતાં
રાજેન્દ્ર શુક્લ – તું કોણ છે?
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ-સંહિતા
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ઈચ્છાની આપમેળ