રાજેન્દ્ર શાહ – આવી રળિયાત

આસોની રાત આલિ ! આવી રળિયાત રે,
ચાંદરણે સોહ્ય રૂડાં ધરતીનાં ગાત રે.

સીમસીમની તે દૂર મેલીને કામળી,
કુંજકુંજ રનકંતી ભોમ,
રોમરોમ માહીં નહીં માથે આનંદ
એમે ઝાઝેરું ઝૂકતું વ્યોમ :
વરસે છે આજ ભલીવાસ પારિજાત રે …

આહીંને તે આંગણે વીતેલી વેળ
અને આવી છે આવતી કાલ,
બેઉનીય સંગ રમે તાલમહીં ‘આજ’
એની ઠમકે શી ચંચલ ચાલ !
મેઘ્ના તે રંગ કેરી આહીં શી વિસાત રે …

એવી હવા છે, કોઇ એવી છે લ્હેર,
મનમૂંગાને બોલવું અપાર,
વેણમહીં બોલ ના પુરાય રે અધિર,
એનો ઠુકો રેલાય વારવાર :
અરધે અટવાય મારા હૈયાની વાત રે …

          – રાજેન્દ્ર શાહ(Rajendra Shah. Aavi Raliyat. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

One thought on “રાજેન્દ્ર શાહ – આવી રળિયાત”

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
રાજેન્દ્ર શાહ – આયુષ્યના અવશેષે
રાજેન્દ્ર શાહ – કેવડિયાનો કાંટો
રાજેન્દ્ર શાહ – આનંદો રે આજ આનંદ આનંદ
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
રાજેન્દ્ર શાહ – બપોર
રાજેન્દ્ર શાહ – તને જોઇ જોઇ
રાજેન્દ્ર શાહ – વૈશાખ લાલ