શ્રી હનુમાન જયંતી (અને ચૈત્રી પૂનમ)

દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજા |
પુરતો મારુતિર્યસ્ય તં વંદે રઘુનંદનમ ॥

મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં
જિતેન્દ્રિયં બુધ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ |
વાતા ત્મજં વાનરયૂથમુખ્યં
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપઘે ॥

ૐ શ્રી હનુમાન ચાલીસા
(Hanuman Shloks. Aarti in Gujarati. Literature and art site)

One Response to “શ્રી હનુમાન જયંતી (અને ચૈત્રી પૂનમ)”

  1. Arvind says:

    Thank you for the entire Hanuman Chalisa and the audio for the same.

    The two shlokas are also good.