શ્રી હનુમાન જયંતી (અને ચૈત્રી પૂનમ)

દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજા |
પુરતો મારુતિર્યસ્ય તં વંદે રઘુનંદનમ ॥

મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં
જિતેન્દ્રિયં બુધ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ |
વાતા ત્મજં વાનરયૂથમુખ્યં
શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપઘે ॥

ૐ શ્રી હનુમાન ચાલીસા
(Hanuman Shloks. Aarti in Gujarati. Literature and art site)

One thought on “શ્રી હનુમાન જયંતી (અને ચૈત્રી પૂનમ)”

  1. Thank you for the entire Hanuman Chalisa and the audio for the same.

    The two shlokas are also good.

Comments are closed.

No related posts found!