‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – સ્મૃતિ

દિન એક ગયો, પછી લાખ ગયા,
શિરમાં પળિયાં પણ આવી ચૂક્યા !
ઉરનું જળવુંય શમી જ જશે,
પણ તે ચટકું ફરી ક્યાં મળશે ? ૧

દિનરાત સદાય જળ્યાં કરવું !
સહતાં સહતાં પણ કેમ સહુ ?
સહશું રડશું, જળશું, મરશું,
સહુ માલિકને રુચતું કરશુ ! ૨

કંઈ બાકી રહ્યું ? હરિ ! યાચી લઉં !
ન સુકાવ ભલે જલ નેત્ર તણું,
પણ તે દિલને વિસરાવીશ ના,
સ્મૃતિ તે રહી તો દુ:ખ લાખ ભલાં ! ૩

      – ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ (Kalapi – Shruti. Kavita / Poems, Lok Shaitya in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

8 thoughts on “‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – સ્મૃતિ”

 1. Very nice ‘Smruti-Kavya’ with full of emotions and with a fabulous picture of ‘Kalapi’!
  Sudhir Patel.

 2. rajvi kavi kalapi jya pan hshe tya ishkno bando hshe !
  Kavi kalapi don’t need a any comment !

 3. અમારા નાનાજીને કલાપી સાથે પત્રવ્યવહાર થતો
  તેમા આ પંક્તી તેમની દાયરીમાં નોંધેલી

  કઈ બાકી રહ્યું ? હરિ ! યાચી લઉં !
  ન સુકાવ ભલે જલ નેત્ર તણું;
  પણ તે દિલને વિસરાવીશ ના;
  સ્મૃતિ તે રહી તો દુ:ખ લાખ ભલાં !

  આજે આખી રચના માણી આનંદ

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક ઈચ્છા
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક આગિયાને
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – ઇશ્કનો બંદો
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – અમે જોગી બધા વરવા
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – પશ્ચાતાપ
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – આપની યાદી
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક યાદી આપની
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક ઘા
‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ