જવાહર બક્ષી – એક અણસારનો પડદો છે

Jawahar Bakshi
એક અણસારનો પડદો છે ને ઘર ખુલ્લું છે
રોજ બત્તીનો સમય છે અને અંધારું છે.

ભૂખરાં વાદળો સાથે કરો તારા-મૈત્રી
ક્યાં કોઇ ખાસ પ્રતીક્ષામાં ભીંજાવાનું છે

ખીણમાં રોજ ગબડવાનું છે ખુલ્લી આંખે
ને ફરી ટોચ સુધી એકલા ચડવાનું છે

કોઇ પછડાટ નહીં, વ્હાણ નહીં, ફીણ નહીં
સંગે-મરમરની લહેરોમાં તણાવાનું છે

આ નગરમાં તો સંબંધોના ધૂમાડા જ ખપે
અહીંયાં ઊર્મિ તો અગરબત્તીનું અજવાળું છે.

         –સાંભળો (click to listen)

          – જવાહર બક્ષી

અન્ય રચનાઓ

 • જવાહર બક્ષી – ન કર
 • જવાહર બક્ષી – ફરી ન છૂટવાનું બળ
 • (Jawahar Bakshi – Ek aansar no padado chhe. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  Tags :

  4 thoughts on “જવાહર બક્ષી – એક અણસારનો પડદો છે”

  1. Sir, this is great service to a language that I feel that very few people in even my generation can read, write and appreciate.

   Do you have access to a poem I remember from a few years ago, that had the following lines in it:

   ક્યાં ખોવાયું બાળપણ મારું
   ક્યાંકથી શોધી કાઢો,
   મીઠા મીઠા સ્વપ્નોની એ દુનિયા પાછી આપો.
   મોટર બંગલા લઇ લો પાછા,
   લઇ લો વૈભવ પાછો,
   પેન-લખોટી-ચાકનાં ટુકડા મુજને પાછા આપો.

   Thank you very much.

  2. કોઇ પછડાટ નહીં, વ્હાણ નહીં, ફીણ નહીં
   સંગે-મરમરની લહેરોમાં તણાવાનું છે
   યાદ્

   જીસકા દિલ થા સંગે મરમર
   ઉનકે સંગ મરમર ગયે

  Comments are closed.

  અન્ય રચનાઓ...
  જવાહર બક્ષી – ટોળાંની શૂન્યતા છું
  જવાહર બક્ષી – સંબંધ ફીણના ગોટા થઈને ઊડવાનો
  જવાહર બક્ષી – ચાલે છે
  જવાહર બક્ષી – તારા વિરહના શહેરનો
  જવાહર બક્ષી – ફરી ન છૂટવાનું બળ
  જવાહર બક્ષી – ન કર