ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટી શકું તો બસ

ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર / Dr. Vivek Tailor
એક તારી ગડમથલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !
અડધી લખી ગઝલમાંથી છૂટી શકું તો બસ…

હું ‘હું છું’ના અમલમાંથી છૂટી શકું તો બસ,
જગની ભૂંડી નકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

મારા સમયના વક્ષમાં હરપલ જે ખૂંચે છે,
એક જ એ આળી પલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !

આ આયનાના ગામમાં બચવું છે સહેલું ક્યાં ?
એક મારા હમશકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

ગઈકાલ આજનું ગળું ટૂંપ્યા કરે સતત,
ક્ષણભર આ દડમજલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

         – ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર

અન્ય રચનાઓ

 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – એવો પત્થર વિશ્વમાં મળશે નહીં
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટ છે તને
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – કુંવારી નદીની તરસ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – ગઝલ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મને આ સફર મળે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મળતી રહે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – રોજ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – જમુનાનાં જળ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – નહિ રૂઠું
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – શબ્દ
 • (Dr. Vivek Tailor – Chhuti sakhu toe bus. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  Tags :

  6 thoughts on “ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટી શકું તો બસ”

  1. ડૉશ્રી વિવેકભાઈ અને તેમનો ગઝલ પ્રેમ અને માર્ગદર્શન,
   સાહિત્ય રસિકો માટે સરસ ભાથુ છે.
   રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  2. સરસ ગઝલ
   તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
   થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !
   સરસ

  Comments are closed.

  અન્ય રચનાઓ...
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મારી જ જાત ફૂલો પર
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – જમુનાનાં જળ
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – શબ્દ
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – ગઝલ
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – નહિ રૂઠું
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – રોજ
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – એવો પત્થર વિશ્વમાં મળશે નહીં
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મને આ સફર મળે
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – કુંવારી નદીની તરસ
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટ છે તને
  ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મળતી રહે