આરતી પરીખ – મને જ પૂછવું છે

https://www.facebook.com/arti.parikh

આજ, મને જ પૂછવું છે,
હજુ કેટલું બળવું છે ?!
માટી મહી કદી કોઈને
સ્વેચ્છાથી ભળવું છે ?!

અસ્તિત્વ નવું રળવું છે,
અહંને બહાર ઢોળાવું છે,
ઝરણે ક્યાંથી આવે નીર
જરૂરી સ્વનું ઓગળવું છે,

મનથી મનને મેળવવું છે,
પ્રેમથી જગમાં વરસવું છે,
વસંતે ક્યાંથી ફૂંટે કુંપળ
જરૂરી ઈર્ષા-પર્ણનું ખરવું છે.

હવે મને જ મળવું છે,
અકળ છે એને કળવું છે,
સર્વસ્વ વિલીન કરી
જીવથી શિવમાં ભળવું છે. _આરતી(૨૨.૧.૨૦૧૨)

       – આરતી પરીખ (Arti Parikh. Ae Loko Ae. Poems in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
આરતી પરીખ – વેદના વાદળીઓ
આરતી પરીખ – હાઇકુ / શાયરી
આરતી પરીખ – તો શું કરું ?