ગુલામ મોહમ્મદ શેખ – હું

ઊંઘને ઓંલવીને જો થાય તો તાપણું કરું.
આખી દુનિયાની આંખો ઠરી જાય,
આકાશના જીવ કબર પરનાં નિશાનો જેવા જીવે,
આવી ધૂળ પર.
જાતને ખંજવાળતો પવન ઘસાતો જાય,
બધાં − બધાં ય રૂપ.
કાદવના અદ્દભુત છંદમાં એક રૂપ થઈ જાય.
હું ઘાસમાં મસ્તકોની છાપ પાડતો ફરું.
ફિરસ્તાઅોના ભેજામાં.
ભેદી મધપૂડા જામે,
આસમાની ફૂલનાં પીળાં ટપકાં
જીવડા કોચી ને ખાય,
માછલાં મીઠા પાણીમાં
ચત્તી છાતીએ અાપઘાત કરે,
રણનાં ઊંટ સમુદ્રનાં પાણી પી જાય,
કડવા લીમડાના કરવતી પાંદડે.
હું કમાતો ફરું.

         – ગુલામ મોહમ્મદ શેખ(Gulam Mohommad Shaikh – Hu. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
ગુલામ મોહમ્મદ શેખ – ગીત રમે ગરવું