‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ – અંધારું ઓળખું છું

અંધારું ઓળખું છું સિતારા ગણી ગણી.
ને ત્યાં જ યાદ આવી મને તારી ઓઢણી.

સમણું તો ક્યારનુંય ગયું આંખથી સરી
મધરાતે કોણે પ્રેમથી ચૂંટી મને ખણી?

રસ્તો ગમે તે હોય ચાલ સીધી હોય તો;
સ્મરણો જ મને લઈ જવાનાં તારા ઘર ભણી.

સંબંધ નામે સૂર્ય ક્ષિતિજમાં સરી ગયો,
મારા તમારામાં જ રહી ભટકી લાગણી.

ઊગવાના ઓરતામાં રોપાઈ ગયો હું જ,
વણસેલો છે વરસાદ થઈ મારી વાવણી.

ભીંતો વગરનું સાવ ખુલ્લું ઘર છે મારું આ;
મારા તમારા વચ્ચે મેં દીવાલ ના ચણી.

         – ‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ (‘Masoom’ Dahyabhai Patel. Andharu oolkhu chhu. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ – આપણો સબંધ
‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ – કાંઇ ઝીણું ઝીણું ફરકે