‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – કાગળ

એક ગીત

સાવ કોરો છે કાગળ,
કાગળની ધારે ઝાકળ,

ખળખળ કરતું વહિ ગયું એ,
જીવન ઝરણું બની ગયું એ,
પછી ખાલી ખાલી વાદળ.
સાવ કોરો છે કાગળ, કાગળની ધારે ઝાકળ,

સાંજ પડીને થયું અંધારું,
ગીત લખી હું કરું અજવાળું,
જે રંગ ઉડ્યો એ કાજળ.
સાવ કોરો છે કાગળ, કાગળની ધારે ઝાકળ,

          – ‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા(Chirag Jha Zazi. Kagal. Geet in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – ગઝલ લાગતી રહે
‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – ગઝલ તો દ્રૌપદીની વેદનામાં
‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – તમારા વિચારો બરાબર નથી