‘સહજ’ વિવેક કાણે – અસત્ય

અસત્ય કેવું અધિકૃત કરીને સ્થાપે છે
એ વાત વાતમાં તારો હવાલો આપે છે

બધું જે શુભ છે, એ સમજી લો દેન એની છે
અને અશુભ બધું મારા-તમારા પાપે છે

હવે તો તાજું ગઝલમાં કશુંક લઈ આવો
હજીય ઘરને જલાવીને કોઈ તાપે છે

કલમ, ને શાહી, ને ખડિયા ને કાગળો મારા
પરંતુ શબ્દ ‘સહજ’ એમના પ્રતાપે છે.

         – ‘સહજ’ વિવેક કાણે (‘Sahaj’ Vivek Kane – Asatya. Ghazals in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
‘સહજ’ વિવેક કાણે – ઉંદરડા
‘સહજ’ વિવેક કાણે – શબ્દના મંજુલ
‘સહજ’ વિવેક કાણે – તોરણ જે ઉતારો છો
‘સહજ’ વિવેક કાણે – બેખુદી જે સભામાં લાવી છે
‘સહજ’ વિવેક કાણે – દેખાય તું ન ક્યાંય ને હું દૃશ્યમાન છું
‘સહજ’ વિવેક કાણે – ધીરે ધીરે
‘સહજ’ વિવેક કાણે – એકાંતનું પ્રાબલ્ય