‘સહજ’ વિવેક કાણે – શબ્દના મંજુલ

અધર ને શબ્દના મંજુલ સમાસમાં લીધી
અમે પીગળતી કોઈ ક્ષણને પ્રાસમાં લીધી

ગઝલના પાકને રેતી જ રાસ આવે છે
મરુભૂમિ અમે એથી ગરાસમાં લીધી

ભરે કોઈ જે રીતે શ્વાસ અંતવેળાના
તમે શ્વસેલી હવા એમ શ્વાસમાં લીધી

પ્રથમ ગુનો તો ‘સહજ’ છૂટછાટ લીધી એ
અને ઉપરથી એ હોશોહવાસમાં લીધી.

         – ‘સહજ’ વિવેક કાણે (‘Sahaj’ Vivek Kane – Sabd na manjul. Ghazals in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
‘સહજ’ વિવેક કાણે – ઉંદરડા
‘સહજ’ વિવેક કાણે – અસત્ય
‘સહજ’ વિવેક કાણે – તોરણ જે ઉતારો છો
‘સહજ’ વિવેક કાણે – બેખુદી જે સભામાં લાવી છે
‘સહજ’ વિવેક કાણે – દેખાય તું ન ક્યાંય ને હું દૃશ્યમાન છું
‘સહજ’ વિવેક કાણે – ધીરે ધીરે
‘સહજ’ વિવેક કાણે – એકાંતનું પ્રાબલ્ય