Category: કહેવતો (kahvatoe)

કહેવતો (kahvatoe)

લોક સાહિત્ય – કહેવતો

(ખાસ અમિત પિસાવાડિયાને આભારી છીએ આ કહેવત મોકલવા બદલ)

– દળ ફરે વાદળ ફરે ,
ફરે નદી ના પુર પણ શુરા બોલ્યા નવ ફરે ,
ભલે પશ્ચિમ ઉગે સૂર.
– ઉતાવળે આંબા ના પાક

          લોક સાહિત્ય (Lok Sahitya – Kahvatoe. Poems in Gujarati. Literature and art site)

લોક સાહિત્ય – કહેવતો

(ખાસ પ્રેરકભાઈને આભારી છીએ આ કહેવતો મોકલવા બદલ)

– ગાજ્યાં મેઘ વરસે નહી ને ભસ્યાં કુતરાં કરડે નહી.
– આવડે નહી ઘેઁશ ને રાઁધવા બેસે ભેંસ.
– વારા ફરથી વારો અને મારા પછી તારો.
– વઘારેલી ખીચડી દાઢે વાળગી.
– ન બોલવામાં નવ ગુણ.
– બોલે એના બોર વેચાય.
– કાગડો દહીંથરુ લઇ ગયો.
– વિદ્યા વિનય થી શોભે છે.
– સાહસ વિના સિદ્ધિ નથી.
– કુતરુ કાઢતા બિલાડુ પેંઠુ.
– વાંદરા ને સીડી ના અપાય.
– કેડ માં છોકરુ ને ગામ માં ઢિંઢોરો.
– ગામ હોય ત્યાં ઉકરડો હોયજ.
– નામ છે એનો નાશ છે.
– કુવામાં હોય તો હવાડા માં આવે.
– બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા.
– મોર ના ઇંડા ચીતરવા ના પડે.
– જેવો દેશ તેવો વેશ.
– જેવો સંગ તેવો રંગ.
– જેની લાઠી એની ભેંસ.
– જેવું વાવો તેવુ લણો.
– ઝાઝા રસોઇયા રસોઇ બગાડે.
– સો વાત ની એક વાત.
– દુર થી ડુંગરા રળિયામણા.
– મામાનું ઘર કેટલે, દિવો બળે એટલે.
– સોબત કરતા શ્વાનની બે બાજુ નુ દુઃખ,
ખીજ્યું કરડે પીંડીએ રીઝ્યું ચાટે મુખ્.

          લોક સાહિત્ય (Lok Sahitya – Kahvatoe. Poems in Gujarati. Literature and art site)

લોક સાહિત્ય – કહેવતો

(ખાસ કામયોગીના આભારી છીએ આ કહેવતો મોકલવા બદલ)

-આવડે નહિઁ ઘેઁશ (ખીચડી) ને રાઁધવા બેસ
-ડાહી સાસરે જાય નહિઁ ને ગાઁડી ને શિખામણ આપે
-ઠોઠ નિશાળા ને વત્તરણાઁ ઝાઝાઁ
-તારુઁ મારુઁ સહિયારુઁ ને મારુઁ મારાઁ બાપનુઁ
-હઁગીને આહડવા બેસવુઁ
-હાલ હાલ હલ્લુની માશી (હાલતો થા)
-ગાજ્યાઁ વરસાદ વરસે નહિઁ ને ભસ્યાઁ કુતરાઁ કરડે નહિઁ
-ઘી ઢોળાયુઁ તો ખીચડી માઁ
-પેટ કરાવે વેઁઠ
-દીધે પે દયા ભલી
-ઘરના છોકરાઁ ઘઁટી ચાટે
-ઘર બાળીને તીરથ ન કરાય
-ગામના મહેલ જોઈને આપણાઁ ઝુપડાઁ તોડી ન નખા

          લોક સાહિત્ય (Lok Sahitya – Kahvatoe. Poems in Gujarati. Literature and art site)

લોક સાહિત્ય – કહેવતો

(ખાસ જાગૃતિબહેનના આભારી છીએ આ કહેવતો મોકલવા બદલ)

 • થાઈ એવાં થઈએ, તો ગામ વચ્ચે રહીએ.
 • થાય તો કરવું, નહીં તો બેસી રહેવું.
 • થાકશે, ત્યારે પાકશે.
 • વાર્યાં ના વરે, હાર્યાં વરે.
 • થોડું બોલે તે થાંભલો કોરે.
 • થોડું સો મીઠું.
 • થોડું રાંધ, મને પીરસ, ને ભૂખી રહે તો મારા સમ.
 • થોડું ખાવું ને મોટાની સાથે રહેવું.
 • થોડે નફે બમણો વકરો.
 • થોડું બોલે તો જીતી જાય, ને બહુ બોલે તે ગોદા ખાય.
 • થોડે બોલે થોડું ખાય.
 • થોડે થોડે ઠીક જ થાય.
 • પોથાં તે થોથાં, અને ડાચાં તે સાચાં.
 • અંતે ધર્મો જય, પાપો ક્ષય.
 • ગૉળ અંધારે ખાધો તોય ગળ્યો અને અજવાળે ખાધો તોય ગળ્યો.
 • અન્ન તેનું પૂણ્ય અને રાંધનારીને ધૂમાડો.
 •           લોક સાહિત્ય (Lok Sahitya – Kahvatoe. Poems in Gujarati. Literature and art site)

  કહેવતો

  અનેક પ્રસંગો બની ગયા પછી તેમાંથી સારરૂપ જે શિક્ષણ ઊભું થાય છે તે કહેવતનું રૂપ લે છે. કહેવત ઉપરથી એક પ્રજાની ડહાપણનું માપ નીકળી શકે છે.

  – વા વાત લઇ જાય. માઠા ખબર વીજળીવેગે જાય.
  – સાસ ત્યાં સુધી શોષ. જીવે ત્યાં સુધી જંજાળ. દમ ત્યાં લગી દવા.

            -લોક સાહિત્ય(lok sahitya. Poems and proverbs in Gujarati. Literature and art site)

  પ્રીતમ – હરિનો મારગ

  હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને;
  પરથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને.

            – પ્રીતમ
  (Pritam – Hari no marag. Kahvatoe, Prabhatiya, Poems in Gujarati. Literature and art site)

  Tags :

  કહે નેપોલિયન દેશને

  કહે નેપોલિયન દેશને
  કરવા આબાદાન
  ભલું ભણાવો પુત્રીને
  તો શાણી થાનાર. (jodakna / kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)

  હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,

  હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,
  ફૂલ નશીબે ગુલાબ કેરા.
  નીચા વળીને વીણીશું ક્યારે?
  આજે આજે ભાઇ અત્યારે. (jodakna / kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)

  મા

  મા તે મા બીજા બધા વગડાના વા.

  ઘોડે સ્વારી કરતો બાપ મરજો,
  પણ દળણા દળતી મા ન મરજો. (Ma. kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)