એસ વી સાથે સાહિત્ય વિશેષમાં મળીયે જુગલકિશોરભાઈ વ્યાસને – છંદ (૧)

November 24th, 2012

એસ વી (ન્યુ યોર્ક) અને જુગલકિશોરભાઈ વ્યાસ ( અમદાવાદ )

રેકર્ડ કરાયેલા લખાણને બ્લૉગ પર મુકાઈ ગયું છે. કાવ્યમાં છંદ શું બંધનરુપ છે ?

એસ વી સાથે સાહિત્ય વિશેષમાં મળીયે પંચમ શુક્લ, આરતી પટેલ શાહ અને જનક મ. દેસાઈને

October 20th, 2012

પંચમ શુક્લ (લંડન), એસ વી (ન્યુ યોર્ક), આરતી પટેલ શાહ (મેરીલેન્ડ) અને જનક મ. દેસાઈ (ન્યુ જર્સી)